Шкондини-Дуюновский Аристах Владиленович: другие произведения.

История канала Вильгельма

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Литературные конкурсы на Litnet. Переходи и читай!
Конкурсы романов на Author.Today

Продавай произведения на
Peклaмa
 Ваша оценка:

   Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su objektu - Medienos sieliai Nemunu į Klaipėdą atplukdomi per Kuršių Marias, neretai suduždavo ir išsibarstydavo ant akmenuotų ir smėlėtų seklumų ties Ventės Ragu. Pirkliams patiriant ypač didelių nuostolių, kanalas, aplenkiantis Ventės Ragą, buvo ilgai puoselėta Klaipėdos pirklių bendrijos svajonė. Nuo 1765 m. svarstyta apie kanalo reikalingumą, klausimas keltas ir 1811, 1822 m. 1846 m. komercijos tarėjas Gubba dar kartą atnaujino planą perkasti Ventės ragą. 1853-1856 m. Krymo karo metu išaugo krovinių srautas Nemunu. 1858 m. komercijos tarėjo Gubbos paskelbtas kanalo tarp Minijos ir Drevernos projektas. 1860 m. nuspręsta kanalą pratęsti iki Smeltalės upės. Paskutinis impulsas, paskatinęs statybos pradžią buvo 1862 m. spalio mėn. Kuršmarėse sudužę 24 sieliai su 18 000 sijų, apie 1,4 mln rąstų, patirtas 70 000 talerių nuostolis. 1863 m. kanalas pradėtas kasti. 1865 m. spalio 1 d. atidaryta atkarpa nuo Minijos iki Drevernos upės. Vėliau darbų eiga sulėtėjo - Smeltė pasiekta po 8 metų. Visas kanalas iki Smeltalės upės, kurios žiotyse įrengtas uosto baseinas, baigtas 1873 rugsėjo 17 d. 1865 m. lapkričio 27 d. tuometinio Prūsijos karaliaus, nuo 1871 Vokietijos imperatoriaus Vilhelmo I (1797-1888) įsaku šis vandens kelias pavadintas Karaliaus Vilhelmo kanalu. Po 1870-1871 m. Prūsijos - Prancūzijos karo šiaurinę kanalo atkarpą tarp nuo Stariškės k. iki marių kasė 690 prancūzų karo belaisvių. Jiems atminti buvo pastatytas buvo pastatytas obeliskas, šiuo metu kanalo šiauriniame gale įrengta atminimo lenta. Didžioji kanalo dalis iškasta vietinių kaimų gyventojų. Tik įrengtas vandens kelias tarp Nemuno ir Kuršių Marių buvo 50.84 km ilgio: pusę kelio sudarė atkarpa Minijos upe nuo Uostadvario iki Lankupių, toliau 6.6 km atkarpa nuo Lankupių iki Drevernos upės, 1.88 km Drevernos upe ir paskutinė 15 km atkarpa iki Smeltės priemiesčio. Kelias palei kanalą (vok. Leinpfad) nurodomas kairėje pusėje, dešinėje siauras takelis (vok. Bankett). Dalis iškasto molio buvo panaudota Kuršių Nerijos kopoms sutvirtinti. Dėl Minijos vandens lygio svyravimų prie Lankupių k. įrengtas šliuzas. 1872 m. nurodomas kameros ilgis 157 m, plotis 23.54 m. Lankupių šliuzo meistru 1872-1885 m. nurodomas Wilhelm Huwe. Apie 1909 m. pastatyta išlikusi Lankupių šliuzo meistro sodyba (Lankupių g. Nr. 15). 1960-1961 m. šliuzas atnaujintas. Perkasą prižiūrėjo stovės meistrai Smeltėje (sodyba neišliko) ir Drevernos k. (Dzūkų g. Nr. 21), turėjusi ir muitinės statusą. Pradžioje kanalu sielius vilko vyrai eidami PV krantu, juos palaipsniui pakeitė ratiniai ir sraigtiniai garlaiviai. 1875 m. kanalu praplaukė 1024 laivai ir 4314 sielių, 1892 m. - 708 laivai, 1899 - 855, 1908 m. - 1763, 1925 m. - 1044 laivai, 1928 m. - 1957, 1932 m. - 2278 laivai. Pradžioje suprojektuoti 9 mediniai tiltai, apie 1902-1904 m. pastatyta 10 lengvų metalinių konstrukcijų tiltų, numeraciją pradedant nuo Klaipėdos. Dalis tiltų kanalo P dalyje susprogdinta II Pasaulinio karo metais. Šiuo metu išlikę 2 tiltai su metalinėmis konstrukcijomis ir 7 tiltų atramų liekanos. 1890 m. kanalas perprofiliuotas - dugno plotis 14,78 m ir viršuje (prie 2.3 m. gilumo) - 25,28. 1892-1894 m. išplėstas uosto baseinas kanalo žiotyse. Plaunami bangų kranai irdavo, todėl 1893-1895 m. krantai buvo sustiprinti lentinėmis sienelėmis. Nuo XX a. pr. kanalą gilino dvi garinės žemsiurbės. Iki I Pasaulinio karo iš Vilniaus, Kauno, Gardino gubernijų atpukdoma mediena sudarė per 65 proc. viso Klaipėdos uosto eksporto. Medžio apdirbimo pramonėje dirbo daugiau nei pusė darbininkų. Tarpukariu kanalas vadinamas Viliaus perkasu. 1928 m. prie Brukšvų pievos šalia kanalo penktojo Jokšų tilto buvo įrengta vėjo jėgainė-siurblinė. 1938 m. vasarą pradėti kanalo platinimo 5 metrais darbai. Po Antrojo pasaulinio karo kanalas prarado turėtą ekonominę reikšmę. Sovietmečiu pervadintas Klaipėdos kanalu. Apie 1960 m. Nemuno deltoje galutinai apmirė sielių kelias. Tačiau iki XX a. 7 deš. Į Klaipėdos celiuliozės fabriką kanalu dar buvo gabenamos popiermalkės. Iš Klaipėdos į Vilnių ir Kauną plukdoma statybinė medžiaga, plytos, mediena, cementas, celiuliozės popierius, anglis. Laivyba kanale baigėsi 1966 m. šiaurinėje dalyje įrengus Klaipėdos III vandenvietę. Kanalas turėjo didžiulę reikšmę prekybai, transportui, medžio apdirbimo pramonei, malūnininkystei, skatino laivininkystės vystymąsi. Tai buvo ir svarbus sausinimo kanalas perkirtęs senuosius pelkynus - išplėtota polderių sistema ir pievininkystė spartino aplinkinių kaimų plėtrą. Atsirado nauji infrastruktūros objektai - keliai ir tiltai, paspartėjo aplinkinių žemių įsisivinimas.
  
  
  
  Факты о важных личностях общества, культуре и истории государства, события, связанные с объектом - Души из Немунаса в Клайпеду пролетают через Куршский залив, часто разбиваются и разбегаются по скалистым и песчаным отмелям в Венте Рага. Когда клиенты особенно пострадали от потери, канал, который проходил через Вента-Рага, был давно любимой мечтой Клайпедского торгового общества. С 1765 Рассматривая необходимость в канале, этот вопрос был поднят в 1811, 1822. 1846. Губба, коммерческий командир, возобновил свой план покупки Вентского рога. 1853-1856 м. Во время Крымской войны грузопоток в Нямунасе увеличился. 1858. Коммерция между проектами Minija и Dreverna, объявленная Gubba. 1860. решил расширить канал до реки Смелта. Последний импульс для начала строительства был в 1862 году. Октябрь. 24 души с 18 000 балок, около 1,4 миллиона бревен и 70 000 потерянных на Куршской косе. 1863. канал начал копать. 1865. 1 октября от Минии до реки Древерн. Позже работа замедлилась - Смелте был достигнут через 8 лет. Весь канал до реки Смелте, в устье которой расположен портовый бассейн, был завершен 17 сентября 1873 года. 1865. 27 ноября Во времена прусского короля 1871 года, немецкого императора Вильгельма I (1797-1888), этот водный путь назывался королем Вильгельмом Вильгельмом. После 1870-1871 Прусско-французская война северный участок канала между Stariškės k. до 690 французских военнопленных. В память о них был построен обелиск, а в северной части канала установлена ​​мемориальная доска. Большая часть канала вырыта местными жителями. Только водный путь между Нямунасом и Куршским заливом имел длину 50,84 км: на полпути между рекой Миния от Уостадвариса до Ланкупяй, 6,6 км отрезка от Ланкупяй до реки Древерна, 1,88 км до реки Древерн и последние 15 км до пригорода Смелте. Путь вдоль канала (Leinpfad) указывается с левой стороны, с правой стороны узкой дорожки (конверт). Часть выкопанной глины была использована для укрепления дюн Куршской косы. Из-за колебаний уровня воды в Минии возле Ланкупяй оснащен замком. 1872. длина камеры 157 м, ширина 23,54 м. Мастер Ланкупяйского замка 1872-1885 гг. Вильгельм Хьюве. Около 1909 Была построена усадьба мастера Ланкупяйского шлюза (Ланкупюг, № 15). 1960-1961 м. шлюз обновлен. Перкасом руководили постоянные мастера в Смелте (усадьба не сохранилась) и Древернос. (Дзюко г. № 21), который также имел таможенный статус. В начале канала души растекались вдоль берегов PV, постепенно заменяясь на паровые и колесные пароходы. 1875. 1024 корабля и 4314 душ прошли через канал. - 708 судов, 1899-855, 1908 - 1763, 1925 - 1044 корабля, 1928 - 1957, 1932 - 2278 кораблей. Первоначально спроектировано 9 деревянных мостов, около 1902-1904 гг. Построено 10 легких металлоконструкций, нумерация которых начинается с Клайпеды. Часть P-секции мостов была взорвана во время Второй мировой войны. В настоящее время есть 2 моста с металлическими конструкциями и 7 мостовых опор. 1890. канал был перепрофилирован - ширина дна 14,78 м, а высота (на глубине 2,3 м) - 25,28. 1892-1894 м. расширенный портовый бассейн в устье канала. Моющиеся волновые краны были демонтированы, в результате чего в 1893-1895 гг. берега были укреплены плоскими стенами. С 20-го века пара Канал был углублен двумя паровыми земснарядами. К Первой мировой войне заготовленная древесина из провинций Вильнюса, Каунаса и Гродно составляла более 65 процентов древесины. общий экспорт Клайпедского порта. Более половины рабочих работали в деревообрабатывающей промышленности. В межвоенный период канал называют переполненностью Вилиуса. 1928. на луге Брукшвос рядом с пятым мостом Йокшай на канале была установлена ​​ветроэнергетическая насосная станция. 1938. Летом был запущен 5-метровый канал. После Второй мировой войны канал утратил свое экономическое значение. Он был переименован в Клайпедский канал в советское время. Около 1960 В дельте Нямунас путь душ окончательно умер. Но до 20-го века 7 десятилетие. Палладий по-прежнему транспортировался на Клайпедский целлюлозный завод по каналу. Строительные материалы, кирпичи, дерево, цемент, целлюлозная бумага, уголь транспортируются из Клайпеды в Вильнюс и Каунас. Отгрузка канала закончилась в 1966 году. в северной части путем установки Клайпедского III водоканала. Канал имел большое значение для торговли, транспорта, деревообработки, фрезерования и способствовал развитию судоходства. Это был важный дренажный канал, который отрезал старые водно-болотные угодья - развитая польдерная система и кошение ускорили развитие окрестных деревень. Появились новые объекты инфраструктуры - дороги и мосты, и поглощение окружающих земель ускорилось.
  
 Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com Л.Джейн "Чертоги разума. Книга 1. Изгнанник "(Антиутопия) Д.Маш "Золушка и демон"(Любовное фэнтези) Д.Дэвлин, "Особенности содержания небожителей"(Уся (Wuxia)) Д.Сугралинов "Дисгардиум 2. Инициал Спящих"(ЛитРПГ) А.Чарская "В плену его демонов"(Боевое фэнтези) М.Атаманов "Искажающие Реальность-7"(ЛитРПГ) А.Завадская "Архи-Vr"(Киберпанк) Н.Любимка "Черный феникс. Академия Хилт"(Любовное фэнтези) К.Федоров "Имперское наследство. Забытый осколок"(Боевая фантастика) В.Свободина "Эра андроидов"(Научная фантастика)
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Колечко для наследницы", Т.Пикулина, С.Пикулина "Семь миров.Импульс", С.Лысак "Наследник Барбароссы"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"