Фатнев Борис Игоревич: другие произведения.

Договор "Банк как гарант"

"Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Конкурсы романов на Author.Today
Загадка Лукоморья
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    договор в Латвии. Где банк выступает гарантом сделки.

  Rīgā, 2014.gada 28.martā
  Banka: "Swedbank" AS
  Reģistrēta: Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģ. Nr. 40003074764
  Juridiskā adrese: Balasta dambis 1a, Rīgā, LV 1048
  Pārstāvji: (saskaņā ar Bankas Paraksta tiesību reģistru)
  Līga Kukaine
  Irina Leimane
  Pārdevējs: SIA"
  Konts: LV19HABA0140803644002
  banka: Swedbank AS, BIC: HABALV22
  Reģ.nr. . 42803001435
  Adrese: PALĪDZĪBAS IELA 2, LV-1001 RĪGA, LATVIJA
   Pircējs:
  Konts: LV39HABA0551016826002
  banka: Swedbank AS, BIC: HABALV22
  personas kods: 230688-10344
  Adrese: DZĒRVJU IELA 3-95, LV-1024 RĪGA, LATVIJA
  visi kopā/atsevišķi - 'Līdzēji'/'Līdzējs' noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk - 'Līgums'):
  I DAĻA
  1. Pircēja un Pārdevēja darījums (turpmāk tekstā - 'Darījums'): '): Valdemāra 106/108-175, Rīga, kad.nr. 01009220563 atsavināšana par labu Pircējam.
  2. Darījuma konts Nr. LV38HABA0551038125765, nosaukums 'SWEDBANK DARĪJUMA KONTI'.
  3. Darījuma summa un valūta: EUR 18 500,- (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi).
  4. Bankā iesniedzamie Darījuma izpildi apliecinošie dokumenti (turpmāk - 'Dokumenti'):
  4.1. Zemesgrāmatu nodaļas izsniegts tiesneša lēmums, zemesgrāmatu apliecība vai nodalījuma noraksts, kas apliecina Pircēja īpašuma tiesību reģistrāciju uz īpašumu.
  5. Darījuma summas iemaksas termiņš: līdz 2014. gada 30.martam.
  6. Dokumentu iesniegšanas termiņš: līdz 2014. gada 31.maijam.
  7. Saņēmēji: (izvēlētais variants jāatzīmē ar 'X'):
  1 Pārdevējs
  8. Nosacījums, pēc kura iestāšanās Banka divu Bankas darba dienu laikā pārskaita Darījuma summu Saņēmējiem un slēdz Darījuma kontu:
   1 Banka ir pieņēmusi akceptējusi Dokumentus, parakstot Dokumentu pieņemšanas aktu.
  9. Komisijas maksa par Darījuma konta atvēršanu un apkalpošanu tiek noteikta EUR 74,- (septiņdesmit četri eiro) apmērā, kuru apmaksā Pircējs.
  ***
  
  II DAĻA. DARĪJUMA KONTA LĪGUMA Nr. LV38HABA0551038125765 NOTEIKUMI
  1. Vispārīgie noteikumi
  1.1. Šie noteikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līdzēju paraksti apliecina, ka Līdzēji ir pilnīgi iepazinušies ar šiem noteikumiem, saprot tos un piekrīt tiem. Pretrunu un nesaskaņu gadījumā starp Līguma I daļas nosacījumiem un šiem noteikumiem, Līguma I daļas nosacījumiem ir augstāks spēks.
  1.2. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Līdzēju, par kura pārstāvi viņš uzdodas, viņš pats kā fiziska persona uzņemas visas saistības no parakstītā Līguma un atbild par to izpildi ar visu savu mantu.
  1.3. Pircēja vai Pārdevēja paraksta viltošanas gadījumā, ja par viltošanas faktu ir ierosināta krimināllieta, Bankai ir tiesības apturēt Līguma izpildi un neizmaksāt Darījuma summu līdz tiesas spriedums minētajā krimināllietā stājas likumīgā spēkā vai krimināllieta tiek izbeigta.
  2. Līguma priekšmets un mērķis
  Banka nodrošina Pircēja un Pārdevēja starpā noslēgtā (slēdzamā) Darījuma maksājumu izpildi saskaņā ar Līgumu. Banka atver un apkalpo Darījuma kontu saskaņā ar Līgumu un šiem noteikumiem.
  3. Līdzēju tiesības un pienākumi
  3.1. Pircējam jānodrošina, lai Darījuma summas iemaksas termiņa ietvaros tiktu iemaksāta Darījuma kontā visa Darījuma summa. Naudas līdzekļus Darījuma kontā var iemaksāt arī cita persona. Ja Darījuma kontā tiek iemaksāti naudas līdzekļi citā valūtā nekā norādīta Līguma I daļā, Banka ir tiesīga konvertēt šos naudas līdzekļus uz Līguma I daļā norādīto Darījuma summas valūtu pēc Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa konvertācijas veikšanas dienā. Darījuma kontā esošie naudas līdzekļi, kas pārsniedz Darījuma summu tiek pārskaitīti Pircējam uz Līguma rekvizītos norādīto Kontu vai citu Pircēja norādītu kontu.
  3.2. Gan Pircējam, gan Pārdevējam ir tiesības pieprasīt no Bankas ziņas par Darījuma konta stāvokli un veiktajām operācijām.
  3.3. (1) Pārdevējam ir pienākums Dokumentu iesniegšanas termiņa ietvaros iesniegt Bankā Dokumentus un paziņot par to Pircējam. Dokumentus ir tiesīgs iesniegt arī Pircējs.
  (2) Banka pārbauda iesniegto dokumentu formālo atbilstību, nepārbaudot dokumentu un rekvizītu īstumu.
  (3) Ja Banka konstatē, ka iesniegtie dokumenti formāli atbilst Dokumentiem, tie tiek akceptēti.
  3.4. Ja Banka konstatē, ka iesniegtie dokumenti formāli neatbilst Dokumentiem, tad tie netiek akceptēti, par ko Banka paziņo Pircējam un Pārdevējam. Pārdevējam ir jānovērš trūkumi, kuri ir par iemeslu neatbilstībai, un Dokumentu iesniegšanas termiņa ietvaros jāiesniedz Dokumenti no jauna.
  3.5. Pēc tam, kad ir iestājies nosacījums, kuru Līdzēji izvēlējušies Līguma I daļas 8. punktā, Banka pārskaita Darījuma summu Saņēmējiem, nepieciešamības gadījumā konvertējot naudas līdzekļus pēc pārskaitījuma dienā Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa, un slēdz Darījuma kontu.
  3.6. Visas pretenzijas un saistības, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju Līguma izpildes rezultātā, Pircējs un Pārdevējs risina patstāvīgi savā starpā bez Bankas starpniecības.
  Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies Pircējam vai Pārdevējam Dokumentu neatbilstības dēļ, ja Banka rīkojusies Līgumā noteiktajā kārtībā un veidā.
  3.7. Gan Pircējam, gan Pārdevējam ir rakstveidā jāziņo Bankai par Līgumā minēto, kā arī saskaņā ar Līguma noteikumu izpildi sniedzamo ziņu izmaiņām. Paziņošanas termiņš - septiņas dienas no šo ziņu izmaiņu iestāšanās brīža vai brīža, kad Pircējam/Pārdevējam bija jāuzzina par to iestāšanos.
  3.8. Pircējs un Pārdevējs atbild Bankai par sniegto ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību, kā arī par Bankas informēšanas par šo ziņu izmaiņām savlaicīgumu. Ar Līgumu saistītie dokumenti un paziņojumi Pircējam un Pārdevējam (vai to likumīgajiem pārstāvjiem) personīgi jāiesniedz Bankas pārstāvjiem. Pa pastu nosūtītiem paziņojumiem ir jābūt apliecinātiem pie notāra.
  3.9. Par sniegtajiem pakalpojumiem Pircējs maksā Bankai saskaņā ar Bankas pakalpojumu cenrādi. Komisijas maksas par naudas līdzekļu pārvedumu no Darījuma konta uz kontu citā bankā tiek ieturēta no pārveduma summas saskaņā ar uz pārveduma veikšanas brīdi spēkā esošo Bankas pakalpojumu cenrādi.
  3.10. Pircējs un Pārdevējs Līgumā minēto darbību (izņemot Līguma nosacījumu maiņu) veikšanai var pilnvarot citu personu, pie Līdzēju rekvizītiem Līguma I daļā norādot pilnvarotās personas datus.
  3.11. Pārdevējs jebkurā laikā ir tiesīgs vienpusēji mainīt Saņēmējus un/vai Darījuma summas sadalījumu, iesniedzot Bankai rakstisku paziņojumu. Pārdevējam ir pienākums paziņot Pircējam par Saņēmēju un Darījumu summas sadalījuma maiņu.
  3.12. Par naudas līdzekļu atlikumu Darījuma kontā netiek aprēķināti un maksāti procenti.
  4. Līguma darbības izbeigšanās
  4.1. Līguma darbība izbeidzas:
  4.1.1. uz Bankai iesniegta Pircēja un Pārdevēja kopīgi parakstīta iesnieguma pamata;
  4.1.2. ja Darījuma summas iemaksas termiņā nav iemaksāta Darījuma kontā visa Darījuma summa;
  4.1.3. ja līdz Dokumentu iesniegšanas termiņa beigām nav iesniegti Bankai Dokumenti;
  4.1.4. ja Pircējs un Pārdevējs ir izpildījuši savas no Līguma izrietošās saistības, Banka ir pārskaitījusi Darījuma summu Saņēmējiem un slēgusi Darījuma kontu.
  4.2. Līguma darbības izbeigšanās gadījumos, kuri ir minēti Līguma II daļas 4.1.1.- 4.1.3. punktos, Banka pārskaita no Darījuma konta tajā esošos naudas līdzekļus (ja tādi ir) uz Līguma rekvizītos norādīto Pircēja Kontu vai uz citu Pircēja norādītu kontu un slēdz Darījuma kontu.
  4.3. Ja uz Pircēja noguldījumiem Bankā tiek vērsti piespiedu izpildes līdzekļi, Banka ir tiesīga apturēt Līguma izpildi līdz brīdim, kamēr Līdzēji nevienojas par citādu Līguma izpildi, un izpildīt valsts iestāžu un amatpersonu rīkojumus un citas prasības saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
  5. Citi noteikumi
  5.1. Visiem Līguma grozījumiem ir jābūt izpildītiem rakstveida formā un Līdzēju parakstītiem, izņemot Līgumā noteiktos gadījumus.
  5.2. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme.
  5.3. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu un stājas spēkā ar tā parakstīšanu un komisijas maksas samaksu Līguma I daļā noteiktā apmērā.
  6. Strīdi un piekritība
  6.1. Līdzēju starpā pastāvošās tiesiskās attiecības nosaka to starpā noslēgto darījumu dokumentu noteikumi, kā arī Bankas Vispārējie darījumu noteikumi.
  6.2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, skar Līgumu, Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju), tiek risināts sarunu ceļā.
  6.3. Ja Līdzēji nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tas tiek izšķirts pēc prasītāja izvēles - vai nu Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu, vai Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā (adrese: Pērses iela 9/11, Rīga) viena šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar šķīrējtiesas statūtiem, reglamentu un nolikumu "Par Latvijas komercbanku asociācijas šķīrējtiesas izdevumiem". Strīda izskatīšanas valoda - latviešu.
  
 Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Пленница чужого мира" О.Копылова "Невеста звездного принца" А.Позин "Меч Тамерлана.Крестьянский сын,дворянская дочь"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"