Канцлер Черный: другие произведения.

Живая вода.

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Литературные конкурсы на Litnet. Переходи и читай!
Конкурсы романов на Author.Today

Создай свою аудиокнигу за 3 000 р и заработай на ней
📕 Книги и стихи Surgebook на Android
Peклaмa
 Ваша оценка:

  Каґзалось все,что проґизошґло быґло таґким неґреґальґным,неґвозґможным,неґпосґтиґжимым. Нет,всяґкий бреґдовый сон и,то куґда реґальґнее,но моґжет я схоґжу с ума и бьґюсь о собсґтвенґные куґсочґки созґнаґния.
  
  Утґром все быґло как обычґно,ниґчего приґмечаґтельґноґго,что могґло бы вас заґинґтеґресоґвать. Оделґся,обулґся и поґшел броґдить без цеґли по гоґроду. В деньґгах я не нужґдался. В час дня я вдруг окаґзалґся пеґред заґбавґной выґвесґкой коґторая глаґсила зеґленыґми букґваґми на черґном фоґне: 'Один раз посґмотри,судьґбу опґреґдели.' Не знаю,что засґтаґвило меґня войґти в маґгазин возґникший из ниґотґкуґда. Поґтянув на сеґбя дверь я усґлыґшал звон коґлокольґчиґков,что счел неґлогичґным. В маґгазинґчиґке быґло темґно и тесґно. Паґру раз спроґсив можґно ли мне войґти я счел молґчаґние знаґком согґлаґсия и краґдучись воґшел. На стеґнах виґсели карґтиґны неґизґвесґтных мне жиґвописґцев,на них изобґраґжались маґленьґкие деґти смеґющиґеся над друг друґгом,в руґках они дерґжаґли разґличные муґзыкальґные инсґтруґменґты. Мое вниґмание привґлекла карґтиґна назґваґние коґторой быґло наґписаґно криґвыми букґваґми в уголґке холґста. Карґтиґна 'Угол миґра' быґла наґрисоґвана детґской руґкой,что быґло ясґно. На ней изобґраґжались маґленьґкие люґди паґдаґющие в неґбо,их лиґца быґли исґкаґжены страґхом. И я несґкольґко сеґкунд вгляґдывалґся в лиґца этих чеґловечґков и вдруг мне поґказаґлось будґто я знаю этих люґдей...мне стаґло жутґко,эти люґди быґли мои знаґкомые,друзья и беґгаґющем взгляґдом я натґкнулґся и на сеґбя. Серґдце стуґчало неґровґно,леґденяґщий ужас объґял меґня своґими щуґпальґцаґми посґтеґпенґно проґникая в глуґбины моґего созґнаґния. Пеґредо мной мельґкаґли обґраґзы,чуґдились гоґлоса и таґинсґтвенґные звуґки. Я рваґнул к двеґри в коґторую воґшел и...не обґнаґружил ее. Утґкнувґшись лиґцом в гладґкую стеґну я тиґхо засґтоґнал. И поґверґнувшись наґзад медґленно напґраґвилґся к карґтиґне,но и ее не быґло. Поґшагав по комґнаґте в гнеґве коґторый вспыхґнул неґожиґданґно,я натґкнулґся на дверь и обґруґгав сеґбя поґтянул ручґку на сеґбя и дверь со скриґпом отґкрыґлась,но вмесґто улиґцы и гуґдящих маґшин я воґшел в просґторную комґнаґту с кроґвавыґми стеґнами,черґная кровь стеґкала с стен гусґтым гоґрящим поґтоком,от стен шел пар. Отґвраґщение волґной нахґлыґнуло на меґня обґраґзовав во рту непґриґятґный привґкус. В сеґредиґне комґнаґты стоґял шиґрокий стол,а на нем свитґки. Я медґленно поґдошел к неґму и расґкрыл один из свитґков и проґчитал выбґранный мною куґсок:
  'Веґчер.Он идет доґмой где его ниґчего не ждет. Забґлуждаґетґся в своґих умоґзакґлюґчениґях и счиґтаґет сеґбя выґше всех,но явґляґетґся больґшим глупґцом. Генґрих Фимн спраґшиваґет у воґдитеґля...' Я проґдолґжаю чиґтать о одґноґфамильґце и чем боґлее я чиґтаю тем боґлее узґнаю сеґбя. Боґже,они знаґют обо мне все. Эта мысль пуґгаґет. За мной ведь и сейґчас слеґдят,руґки наґчинаґют преґдательґски трясґтись,а от стен все еще стеґкаґет гусґтой поґток кроґви. Несґкончаґемый поґток. Я с труґдом сглаґтываю и беґру сеґбя в руґки. Проґдолґжаю чиґтать. Проґчитав два длинґных свитґка я отґреґшенґно смотґрю в одґну точґку,пеґреваґривая проґчитанґное. Исґтоґрия всеґго моґего суґщесґтвоґвания быґла заґписаґна. В гоґлове возґниґкаґют вопґроґсы на коґторых я не моґгу найґти отґвеґтов и это разґдраґжаґет меґня. Я отґмаґхиваґюсь от них как от наґзойґлиґвых коґмаров. Чувсґтвую как усґтаґлость наґвалиґлась на меґня. Гоґлова треґвожґно заґгудеґла и я опусґтившись на пол поґтерял созґнаґние. Посґледней мыслью быґло: 'Плеґвать ,что вокґруг. Глуґбоко все равґно.'- и незґваґный сон опґлел меґня мягґкиґми как ваґта руґками.
  
  Я проґсыпаґюсь и по обыкґноґвению тяґнусь за буґдильґниґком,но вмесґто этоґго моя руґка наґщупыґваґет,что-то хоґлодґное. Медґленно мысґли пеґретеґкаґют в гоґлове,восґпоґминаґния возґвраґщаґютґся и я вскаґкиваю. По стеґнам все еще хлеґщет кровь,а свитґки разґброґсаны по поґлу,но на стоґле поґявґляґетґся то,чеґго не быґло раґнее. На стоґле стоґит огґромная свеґча,а ряґдом с ней коґробок со спичґкаґми. Я долґго ниґчего не поґнимая осґматриґваю свеґчу,но не найґдя в ней ниґчего не обычґноґго броґсаю. И опеґревґшись на стол засґтыґваю в разґдуґмии. И скоґро до меґня доґходит. Я заґжигаю свеґчу и сжиґгаю свитґки,один за друґгим люґбуґясь отґтенкаґми вспыхґнувшеґго огґня. Хоґлодґные руґки согґреґваґет плаґмя гоґрящей исґтоґрии и посґле тоґго как посґледний из них доґгорел в моґих руґках я заґмечаю,что по стеґнам больґше не теґчет кровь теґперь ее заґмениґла воґда. Неґожиґданґно для сеґбя я прильґнул гуґбами к стеґне и жиґвительґная влаґга стекґла в горґло. Окаґзалось я муґчилґся жажґдой,а я и не заґмечал этоґго.
  Тут заґнавес опусґтился и я окаґзалґся в кроґмешґной тьґме. И я наґшел коґнец исґпив глоґток жиґвой воґды. Теґло мое исґчезло,расґтвоґрилось,а осґколки дуґши расґсеґялись по всей земґле...
 Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com Т.Мух "Падальщик 2. Сотрясая Основы"(Боевая фантастика) А.Куст "Поварёшка"(Боевик) А.Завгородняя "Невеста Напрокат"(Любовное фэнтези) А.Гришин "Вторая дорога. Путь офицера."(Боевое фэнтези) А.Гришин "Вторая дорога. Решение офицера."(Боевое фэнтези) А.Ефремов "История Бессмертного-4. Конец эпохи"(ЛитРПГ) В.Лесневская "Жена Командира. Непокорная"(Постапокалипсис) А.Вильде "Джеральдина"(Киберпанк) К.Федоров "Имперское наследство. Вольный стрелок"(Боевая фантастика) А.Найт "Наперегонки со смертью"(Боевик)
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Колечко для наследницы", Т.Пикулина, С.Пикулина "Семь миров.Импульс", С.Лысак "Наследник Барбароссы"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"