: .

... ...

"": [] [] [] [] [] [] [|]
:
Author.Today
: VK, Telegram
 • © Copyright (vika_marchevskay@mail.ru)
 • : 12/18/1999, : 22/12/2015. 9k. .
 • :
 • /: 1 .


... -... ...  ...  ...  ... 

   ...    

 ...    ...  

...   ...   ... 

... ... ...    

  ...   ...  

   ...     5 

 ..       

  ...  4   

 ...  ...  ...

     ...  

 ...   ...  ...  

... - ... ...    ...  ... 

 ...  ...  ...   ... 

   ...  ...   

...  ...  ... ... 

 ...      

  ...   ...   

...  ...  ...   

...   ...  - ... ... 

 ...   ...   

...  - ...   ...  

 ...    ...  ... 

    ...   ... 

...  ...  ...    

 ...   ...   

...  ...    ...  

   ...  ... 

 ...  ...     ... 

     ...   

()  ...   ...  

   ...  ...   

 ...  ...    ...   

 ... ...  ...    !!!! ... 

   ...    !!! 

 ...    ... ... ...  

  ... ...   

   ... - ...  ...  

    ... ... ...  

  ... ...  ... ...  

 ...  ...    ... ... 

 ...    !!! - ... 

...   ...  ...   

...   !!!  ...  

...  ...   ...   ...  

   ...  ...   ... 

 ...  ...  ...  

 ...   - 

...  ...    

 !!!  ...   ...   

...      ... 

   ...  ...  

...   ... ͨ ...   

   .....  ... 

...  ...   - ... ... 

 !!!  !!!  !!!   -  

 ... ...  !!! !!! 

!!!  ... -  ...   

...  ...   !!!  ٨ 

 ...   !!! ...  ... 

 ...   ... ...  

  ...   !!!  

  ?!!  ...  ... 

 -  ... -  ...  

   ...  !!!  

 ...    ...   

!!!   !!!  ...  ... 

 ...  ...   

...  ...   ... - ... 

  ...   ...   

 ... (     ... 

 )...      ... 

   !!!    ...  

 !!!  !!!     

...   ...   

... ... ... !!!    

 ...     !!! - ... ... 

.. ...   ...  ... 

 ... ...    -      !!!  

 !!!   ...  ...  )...  

...  !!! ...  ...   - 

...  ...   ...  

...    !!!  !!! !!!  

!!!  )... - ...  ?!!  

 ?      ?!!!  

  ?!!!!  ...   ... 

...  ?!!  ...    

... )  ...   ... 

 ... ... - ... ...  !!!  

 ... ... ...    !!! - 

...   ...   ...  

  !!!    -   

...   - ...     

  !!!   ...  ... 

!!! ... ...   ... ...

  ...  ... [ ]

 • © Copyright (vika_marchevskay@mail.ru)
 • : 12/18/1999, : 22/12/2015. 9k. .
 • :

.

, :
" "" "" . , "

o
- "" .. || .. ' ""