Моряков Леонид Владимирович: другие произведения.

список сокращений

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Литературные конкурсы на Litnet. Переходи и читай!
Конкурсы романов на Author.Today

Конкурс фантрассказа Блэк-Джек-21
Поиск утраченного смысла. Загадка Лукоморья
Peклaмa
 Ваша оценка:

  Спіс скарачэнняў
  
  Крыніцы і літаратура
  
  АЗБ - Асветнікі зямлі Беларускай: Х - пачатак ХХ ст.: Энцыклапедычны даведнік. Мн.: БелЭн, 2001.
  Антысавецкія рухі - Антысавецкія рухі ў Беларусі: 1944-1956. Даведнік / Пад рэдакцыяй Алега Дзярновіча. Мн.: Архіў Найноўшае Гісторыі, 1999.
  Археалогія і нумізматыка Беларусі - Археалогія і нумізѓматыка Беларусі: Энцыклапедыя. Мн.: БелЭн, 1993.
  Беларуская мова - Беларуская мова: Энцыклапедыя. Мн.: БелЭн, 1994.
  БП - Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік. У 6 т. Мн.: БелЭн, 1992-1995.
  БЭ - Беларуская энцыклапедыя. У 18 т. Мн.: БелЭн, 1996-2001.
  Возвращенные имена - Возвращенные имена: Сотрудники АН Беларуси, пострадавшие в период сталинских репрессий / Сост. и авт. предисл. Н.В.Токарев. Мн.: Навука і тэхніка, 1992.
  Вынішчэнне - М а р а к о ў Леанід. Вынішчэнне. Мн.: ЛМФ 'Нёман', 2000.
  Гарбінскі БРД - Г а р б і н с к і Юрась. Беларускія рэліѓгійныя дзеячы ХХ стагоддзя: Жыццярысы, мартыралогія, успаміны. Мінск-Мюнхен, 1999.
  Дэмакратычная апазыцыя - Дэмакратычная апазыцыя Беларусі: 1956-1991. Пэрсанажы і кантэкст. Даведнік / Пад рэдакцыяй Алега Дзярновіча. Мн.: Архіў Найноўшае Гісторыі, 1999.
  ЛіМ - газета 'Літаратура і мастацтва'.
  МАБ - Мысліцелі і асветнікі Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. Мн.: БелЭн, 1995.
  Мальдзіс, На скрыжаванні... - М а л ь д з і с А. На скрыжаванні славянскіх традыцый: Літаратура Беларусі пераходнага перыяду (другая палавіна XVII-XVIII cт.). Мн.: Навука і тэхніка, 1980.
  НАРБ, ІКР - Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь, Індывідуальная картатэка рэпрэсаваных.
  Нацдэмы - М я с н і к о ў А. Нацдэмы: Лёс і трагедыя Фабіяна Шантыра, Усевалада Ігнатоўскага і Язэпа Лёсіка. Мн.: Беларусь, 1993.
  ПГКБ - Помнікі гісторыі і культуры Беларусі.
  Саламевіч. Слоўнік псеўданімаў - Я н к а С а л а м е в і ч. Слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў (XVI-XX стст.). Мн.: Мастацкая літаратура, 1983.
  Сачанка Б. Сняцца сны... - С а ч а н к а Б. Сняцца сны аб Беларусі... Літаратурна-крытычныя артыкулы, інтэрв'ю. Мн.: Мастацкая літаратура, 1990.
  Улащик. Введение - У л а щ и к Н.Н. Введение в изучение белорусско-литовского летописания. М.: Наука, 1985.
  Улащик. Очерки - У л а щ и к Н. Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода. М.: Наука, 1973.
  ЭГБ - Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Мн.: БелѓЭн, 1993-2001.
  ЭЛіМБел - Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. У 5 тамах. Мн.: БелСЭ, 1984-1987.
  
  BS - Byelorussian statehood: Reader and bibliography / Edited by Vitaut Kipel and Zora Kipel. New York: Byelorussian Institute of Arts and Sciences, 1988.
  EK - Encyklopedia katolicka. T. 1-2. Lublin, 1985.
  Nowy Korbut - Bibliografia literatury polskiej 'Nowy Korbut'.
  PSB - Polski słownik biograficzny. Kraków - Warszawa: Wydawnictwo PAN, 1935-2001.
  SHP - Słownik historyków polskich / Koncepcja i opracowanie redakcyjne Maria Prosińska-Jackl. Warszawa: Wiedza powszechna, 1994.
  
  Бібліяграфічныя, палітычныя
  і геаграфічныя скарачэнні
  
  абл. - абласны (-ая)
  АДПУ - Аб'яднанае галоўнае палітычнае ўпраўленне СССР
  арт. - артыкул
  б. - былы (-ая)
  БАН, БелАН - Беларуская Акадэмія Навук (таксама АН БССР, НАН Беларусі), да 1929 Інбелкульт
  БАПЦ - Беларуская Аўтакефальная праваслаўная царква
  б. г. - без году (выдання)
  БДТ - Беларускі дзяржаўны тэатр
  БДУ - Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
  бел. - беларускі
  БелАПП - Беларуская асацыяцыя пралетарскіх пісьменнікаў
  БНР - Беларуская Народная Рэспубліка
  БПС-Р - Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў
  БРГ - Беларуская рэвалюцыйная грамада
  БСГ - Беларуская сацыялістычная грамада
  БСГА - Беларуская сельскагаспадарчая акадэмія
  БСРГ - Беларуская сялянска-работніцкая грамада
  БССР - Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка
  БХД - Беларуская хрысціянская дэмакратыя
  БЦР - Беларуская цэнтральная рада
  в. - вёска
  в. а. - выконваючы абавязкі
  ваяв. - ваяводства
  вер. - верасень
  ВКЛ - Вялікае Княства Літоўскае
  ВКП(б) - Усесаюзная Камуністычная партыя (бальшавікоў)
  ВНУ - вышэйшая навучальная ўстанова
  вобл. - вобласць
  вол. - воласць
  ВРК - Ваенна-рэвалюцыйны камітэт
  ВСНГ - Вышэйшы савет народнай гаспадаркі
  ВЧК (ЧК ) - Усерасійская Надзвычайная Камісія пры Савеце Народных Камісараў па барацьбе з контррэвалюцыяй і сабатажам
  выбр. тв. - выбраныя творы
  вып. - выпуск
  г. - горад
  газ. - газета
  губ. - губерня
  ГУЛАГ - Галоўнае ўпраўленне папраўча-працоўных лагераў
  г. п. - гарадскі пасёлак
  жн. - жнівень
  зах. - заходні
  зб. тв. - збор твораў
  Інбелкульт - Інстытут беларускай культуры (з 1929 БелАН)
  К. - Кіеў
  кастр. - кастрычнік
  КДБ - Камітэт дзяржаўнай бяспекі
  КК - Крымінальны Кодэкс
  кн. - кніга
  КП(б)Б - Камуністычная партыя (бальшавікоў) Беларусі
  КП(б)ЛіБ - Камуністычная партыя (бальшавікоў) Літвы і Беларусі
  КП(б)У - Камуністычная партыя (бальшавікоў) Украіны
  КПЗБ - Камуністычная партыя Заходняй Беларусі
  КПП - Камуністычная партыя Польшчы
  КПСС - Камуністычная партыя Савецкага Саюза
  крас. - красавік
  КСМЗБ - Камуністычны Саюз Моладзі Заходняй Беларусі
  ліп. - ліпень
  ліст. - лістапад
  літ. - літаратура
  ЛКП - Літоўская Камуністычная партыя
  ЛКСМБ -- Ленінскі Камуністычны Саюз Моладзі Беларусі
  лют. - люты
  М. - Масква
  МБПТ - Мінскі Белпедтэхнікум
  МВПІ - Мінскі Вышэйшы педінстытут
  МДБ - Міністэрства дзяржаўнай бяспекі
  МДУ - Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт
  МЗС - Міністэрства замежных спраў
  Мн. - Мінск, Менск
  МУС - Міністэрства ўнутраных спраў
  мяст. - мястэчка
  нам. - намеснік
  НАНБ - Нацыянальная акадэмія навук Беларусі
  нар. - нарадзіўся (нарадзілася)
  НАРБ - Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь
  Наркамасветы - Народны камісарыят асветы
  НГАБ - Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі
  НДІ - Навукова-даследчы інстытут
  НКВД (НКУС) - Народны камісарыят унутраных спраў
  НКДБ - Народны камісарыят дзяржаўнай бяспекі
  пав. - павет
  паліт. - палітычны
  ПАРП - Польская Аб'яднаная Рабочая Партыя
  паўдн. - паўднёвы
  паўн. - паўночны
  Пг. - Петраград
  ПНР - Польская Народная Рэспубліка
  ППЛ - Папраўча-працоўны лагер
  РВС - Рэвалюцыйны ваенны савет
  РКП(б) - Расійская Камуністычная Партыя (бальшавікоў)
  р-н - раён
  РСДРП - Расійская сацыял-дэмакратычная рабочая партыя
  с. - сяло
  сак. - сакавік
  сапр. - сапраўднае
  с.-г. - сельскагаспадарчы (-ая)
  СДКПіЛ - Сацыял-дэмакратыя Каралеўства Польскага і Літвы
  снеж. - снежань
  СНК - Савет народных камісараў
  СП - Саюз пісьменнікаў
  СПб. - Санкт-Пецярбург
  ССРБ - гл. БССР
  студз. - студзень
  ст. - станцыя
  CШ - сярэдняя школа
  т. - том
  ТАСС - Тэлеграфнае агенцтва Савецкага Саюза
  ТБШ - Таварыства Беларускай школы
  тв. - творы
  тыс. - тысяча
  УНР - Украінская Народная Рэспубліка
  ун-т - універсітэт
  усх. - усходні
  ф-т - факультэт
  ЦК - Цэнтральны Камітэт
  час. - часопіс
  чэрв. - чэрвень
  z. - zeszyt (сшытак)
  
 Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com Н.Любимка "Долг феникса. Академия Хилт"(Любовное фэнтези) В.Чернованова "Попала, или Жена для тирана - 2"(Любовное фэнтези) А.Завадская "Рейд на Селену"(Киберпанк) М.Атаманов "Искажающие реальность-2"(ЛитРПГ) И.Головань "Десять тысяч стилей. Книга третья"(Уся (Wuxia)) Л.Лэй "Над Синим Небом"(Научная фантастика) В.Кретов "Легенда 5, Война богов"(ЛитРПГ) А.Кутищев "Мультикласс "Турнир""(ЛитРПГ) Т.Май "Светлая для тёмного"(Любовное фэнтези) С.Эл "Телохранитель для убийцы"(Боевик)
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
И.Мартин "Твой последний шазам" С.Лыжина "Последние дни Константинополя.Ромеи и турки" С.Бакшеев "Предвидящая"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"