Середа Владимир Афанасьевич : другие произведения.

Духовна реабiлiтацiя

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Духовна людина має можливiсть контролювати свiй псiхологiчний стан, та на жаль, зараз дуже важко знайти духовну людину. Тому вказати на важливий связок духовностi з псiхологiчною реабiлiтацiєю. Це вже друга моя робота з реабiлiтацiї.


   Зараз дуже важливою проблемою є психологiчна реабiлiтацiя бiйцiв в АТО. В наслiдок бойових дiй, побутових умов а часто i родинних вiдносин у людей виникає сильна психологiчна напруга (я не буду аналiзувати причин, виникнення цiєї напруги, це тема дуже об'ємна) головне, це розробити методику реабiлiтацiї.
   Бiльшiсть людей не в змозi самостiйно розiбратися та справитися з психологiчною напругою i звертаються до алкоголю чи i наркотикiв, в бажаннi знизити тиск вiдчаю та депресiї.
   Справа в тому, що купляючи побутовий прилад, людина отримує i iнструкцiю до нього, в якiй вказано, що перед використанням треба вивчити методи використання приладу, бо, у iншому разi, можливi i нещаснi випадки. А отримуючи в своє розпорядження самий складний прилад, який знає людство, - розум людини, iнструкцiї до нього не прикладається! Та неквалiфiковане використання настiльки складного об'єкту доводить людину до неприємностей - алкоголiзм, наркоманiя, психiчнi розлади, злочиннiсть, сiмейнi негаразди... Це приводе i до суспiльної напруги, у якостi прикладу психозi на кшталт - "кримнаш!" та "путiнросiя!".
   Буду вiдвертим, зрозумiло, що без такої iнструкцiї людство не тiльки не вижило, не було б i нi якого розвитку людства. Тому саме святе що береже людство, це саме такi iнструкцiї, роль яких i покладенi на релiгiйнi вчення! Вони несуть моральнi правила. Та зараз якось про це забулось. I тому треба допомогти людинi реабiлiтуватися, використовуючи iншi моделi вiдносин.
   По перше, треба зрозумiти що людина складається з трьох складових, це було з'ясовано давно, тому i каже релiгiя про Трiйцю. Зараз можна видiляти три складовi: особистiсть, свiдомiсть та пiдсвiдомiсть. Самою головною є пiдсвiдомiсть, вона повнiстю вiдповiдає за все що в органiзмi вiд кожного руху, iмунної системи, до самого малого висипу на шкiрi людини. Пiдсвiдомiсть не є чимсь єдиним - це комплекс дуже складних взаємовiдносин мiж органами та системами органiзму. Вона весь час в дiї. А особистiсть - це саме наше "Я", як i коли воно утворилося це окрема розмова. Про функцiю особистостi, якщо є бажання, в ГУГЛI шукайте "Развитие общечеловеческих ценностей". I третя складова - свiдомiсть, це середа спiлкування пiдсвiдомостi з особистiстю. Свiдомiсть ми вiдчуємо пiд час сну, толи мов би щось вiдчуваємо та особистiсть вiдсутня, так само пiд час панiки, стресу, коли свiдомiсть виступає тiльки як свiдок та дiями не керує. Через свiдомiсть до нас звертається пiдсвiдомiсть - тим що ми вiдчуваємо як своє бажання чи у виглядi емоцiї (радостi, смутку, та iн.).
   Таким чином стає зрозумiлим що є духовним життям людини - це взаємодiя мiж триєдиною суттю людини, пошук гармонiї та розвиток особистостi!
   I реабiлiтацiя як раз- активна фаза духовного життя, це розумiння того яким чином дiє на особистiсть пiдсвiдомiсть, i яким чином свiдомiсть може дiяти на пiдсвiдомiсть. Пiдсвiдомiсть використовує самий простий та дiєвий метод: "батога та пряника", Видає у свiдомiсть бажання: голод, холод чи iнше. Особистiсть усвiдомлює його i, застосовує пам'ять, щоб виконати це бажання-наказ. Якщо йому вдається виконати бажання, пiдсвiдомiсть застосовує "пряника" - особистiсть вiдчуває задоволення, оргазм... Якщо бажання не виконано, то в арсеналi у пiдсвiдомостi дуже сильнi засобi покарання: бiль, незадоволення, вiдчай... Бiльшiсть людей вважає що це i є життя - забезпечення потреб органiзму (матерiалiстичний свiтогляд). Та релiгiя наполягає, що головнiм є вдосконалення душi - особистостi! Позначаючи бiльшiсть бажань як грiх, вiд якого треба утримуватися!
   Зрозумiло що реабiлiтацiя необхiдна у випадках, коли пiдсвiдомiсть починає дуже гнобити свiдомiсть вiдчуттям протирiч мiж вимогами-бажаннями пiдсвiдомостi та свiдомими обов'язками особистостi. Так наприклад, у бою, пiд час обстрiлiв, пiдсвiдомiсть за допомогою страху вимагає тiкати, та особистiсть усвiдомлює, що це приведе до загибелi та не виконання обов'язку що може привести до загибелi iнших... Таке протистояннi мiж пiдсвiдомiстю та особистiстю приводе до психiчної напруги, яка з часом посилюється i пiдсвiдомiсть починає використовувати бiль сильнi засоби - вiдчай, депресiю, за допомогою яких може довести людину до самогубства.
   В якостi засобу захисту вiд такої дiй пiдсвiдомостi у особистостi виступає ВIРА. Саме тому i потрiбна вiра у добро, у те що навкруги вiдбувається тiльки добро. Таким чином пiдсвiдомiсть починає видавати особистостi тiльки позитивнi емоцiї, чим знiмається психологiчне напруження - протирiччя мiж пiдсвiдомiстю та особистiстю. Це потребує постiйної роботи над пiдсвiдомiстю. Так релiгiй вважають, що людина повинна двiчi, тричi на недiлю приходити до церкви, i молитися (це i є робота над пiдсвiдомiстю) декiлька разiв на день. А в цьому випадку треба весь час розумiти та нагадувати собi, що негативнi емоцiї це бажання пiдсвiдомостi взяти владу над особистiстю.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   1
  
  
  
  

 Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"