Середа Владимир Афанасьевич : другие произведения.

Правовi основи iмпiчменту

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Якщо посадова особа не виконує своїх обов'язкiв, її звiльняють i не чекають закiнчення службового сроку.

   ПРАВОВI ПIДСТАВИ IМПIЧМЕНТУ ПРЕЗИДЕНТА.
  
  
  Ходити по вулицям та вимагати iмпiчменту президента, це досить не погана iдея, якимсь чином "давити" на владу завжди потрiбно, та якщо добиватися реального iмпiчменту необхiднi правовi пiдстави. Необхiднi юридичнi доказi того, що президент не виконує своїх конституцiйних обов"язкiв, чи порушує законi.
  Спочатку треба виявити самi обов"язки президента: згiдно Конституцiї України стаття 102 "Президент України є гарантом державного суверенiтету, територiальної цiлiсностi України, додержання Конституцiї України, прав i свобод людини i громадянина."
  Це головнiй обов"язок президента i саме вiдносно виконання цього обов"язку i треба розглядати та оцiнювати його компетентнiсть.
  Крiм того згiдно : Статтi 3. Людина, її життя i здоров'я, честь i гiднiсть, недоторканнiсть i безпека визнаються в Українi найвищою соцiальною цiннiстю.
  Права i свободи людини та їх гарантiї визначають змiст i спрямованiсть дiяльностi держави. Держава вiдповiдає перед людиною за свою дiяльнiсть. Утвердження i забезпечення прав i свобод людини є головним обов'язком держави.
  Тепер можливо виявити наскiльки держава (її органи та посадовi особи) i Президент України захищає права та свободи людини i територiальну цiлiснiсть України.
  Важливим є i уявлення про свободу, можна довго обговорювати цю проблему, але слiд використовувати саме елементарне її визначення - СВОБОДА - ЦЕ КОЛИ НI ХТО I НI I НI ЗА ЯКИХ УМОВ ТА ОБСТАВИН НЕ МОЖЕ ПРИМУСИТИ ЛЮДИНУ ВИКОНУВАТИ ОБОВ'ЯЗКИ I ПОВИННОСТI, ЯКI НЕ ОБУМОВЛЕНI КОНСТИТУЦIЄЮ. Згiдно Конституцiї України у громадян перед державою (чиновниками) є тiльки два обов"язку:
  Статья 65, згiдно якiй громадяни повиннi виконувати обов"язки по захисту держави та шанувати державну символiку.
  Статья 67, згiдно якої громадяни повиннi сплачувати податки та РАЗ НА РIК (!!) подавати декларацiю про свiй майновий стан та доходи.
  Цим обов"язки громадян перед державою (чиновниками) вичерпуються! I всяки iншi вимоги уряду до громадян по виконанню якихсь обов"язкiв НЕЗАКОННI, а стаття 5 забороняє узурпацiю влади. Це коли хтось видає накази примушуючи до виконання якихсь обов"язкiв вiд громадян (не маючи з громадянами трудової угоди та не оплачуючи послуг)!
  Якою мiрою це забезпечено в Українi? Досить згадати безлiч повинностей покладених на громадян України свавiллям чиновникiв, це:
    обов'язкова прописка (реєстрацiя) за мiсцем проживання, з дискримiнацiєю не прописана (не зареєстрованi) громадян, що заборонено статтею 24 Конституцiї України;
   загальна паспортизацiя громадян, з необхiднiстю замiн паспортiв по чиновницькому свавiллю; (тут явна узурпацiя влади, використання примусової працi, порушення принципу недоторканостi приватної власностi, бо при цьому забирають документи, якi належать громадянину)
   це i трудовi книжки, в яких заносять конфiденцiйну iнформацiю про громадян, i якi дають привiд для дискримiнацiї громадян;
   це i обов'язковi накази рiзних державних органiв, що видаються в вiдношеннi, як усiх громадян країни, так i окремих соцiальних шарiв;
    щомiсячна i щоквартальна звiтнiсть перед податковою адмiнiстрацiєю (у Конституцiї чiтко вказанi термiни подачи декларацiї). Дiї податкової адмiнiстрацiї в цьому вiдношеннi дуже характернi, так як вимагають використання касових апаратiв, ведення спецiальної бухгалтерської звiтностi i т.д. Це все абсолютно антиконституцiйне.
    антиконституцiйний i рiзного роду перевiрки з боку державних органiв - пожежного нагляду, екологiчного, санiтарного та iнших. Це явно суперечить основному принципу демократiї презумпцiї невинуватостi, закрiпленого 62 статтею Конституцiї України. Вже не кажучи про приниження честi i гiднiсть громадян України.
   Незаконнi позасудовi штрафнi санкцiї, це порушення принципу недоторканностi приватної власностi, затвердженому статтею 41;
    Незаконнi вимоги про проходження обов'язкових медичних комiсiй, доводити своє психiчне здоров'я i вiдсутнiсть наркозалежностi, причому все це платнi послуги - це явна спроба дискримiнацiї, що переслiдується законом, i приниження честi i гiдностi громадян. Понять не пустих в цивiлiзованому свiтi, поваги до яких вимагає i стаття 28 Конституцiї;
    Тiньова економiка в Українi багато в чому виникла в результатi систематичного порушення Конституцiї України - стаття 67 зобов'язує громадян платити податки! Але реально обов'язок сплати податкiв покладаються на роботодавця. Саме бухгалтерiя пiдприємства зобов'язана розрахувати необхiдний розмiр податку i розмiр в ЄСВ. Що є використанням примусової працi - з якого дива роботодавець повинен оплачувати за свiй рахунок вiдповiдний персонал, зайнятий розрахунками i складанням вiдповiдної податкової звiтностi. Та ще за помилки в цих податкових документiв роботодавця штрафують ?? !! I з якого дива? Це абсолютне беззаконня!
  А тепер наскiльки роботодавець зацiкавлений в такому порядку оподаткування? А реальний громадянин - найманий працiвник на пiдприємствi роботодавця, позбавлений права виконувати свiй конституцiйний обов'язок вiдповiдно до статтi 67 Конституцiї України! Стає очевидним, що роботодавець стає зацiкавленим в зменшеннi податкової складової, яка обумовлена виданою заробiтною платою. Таким чином, йому стає вигiднiше виплачувати заробiтну плату в "конвертi".
  Чим i обумовлюється головна складова "тiньової економiки" країни.
   Це далеко не повний перелiк всiх незаконних антиконституцiйних дiй адмiнiстративної системи, але вже цього досить щоб залучити всiх її представникiв до юридичної вiдповiдальностi, як того вимагають 60, 68 та iншi вiдповiднi статтi Конституцiї України. А адже ще довго можна говорити про права громадян України, якi перебувають на службi в збройних силах, армiйськi статути так само необхiдно узгодити з Конституцiєю країни i забезпечити права i свободи громадян.
  Про обов"язок Президента по забезпеченню територiальної цiлiсностi України в сучасних умовах i розмови не буде. (це iнше, дуже важливе питання, яке також не вирiшене).
   Оце вже вагомi аргументi, з якими можна звертатися до Верховної Ради та до Конституцiйного Суду, звинувачуючи Президента в невиконаннi конституцiйного обов"язку, вимагаючи iмпiчменту! У разi, якщо депутати Верховної Ради чи Конституцiйний Суд не зверне уваги на докази порушення прав та свобод людини урядом в Українi, залишається можливiсть звернутись до мiжнародних установ та судiв по захисту прав людини.
  Зараз виборцi пов"язують реформи тiльки з пiдвищенням тарифiв та
  цiн! А в чому головна проблема реформування?
  Дослiдження виборцiв вказує - та партiя, яка дасть виборцям зрозумiлу програму реформ отримає пiдтримку вiд 50 до 70 % голосiв виборцiв на виборах.
   Реформа влади потрiбна, бо в країнi продовжує функцiонувати створена Сталiним централiзована система влади. Яка забезпечує право центральної влади на повне свавiлля! Але забезпечує це право через створення так званої "владної вертикалi" - чиновникiв!! Якi не забувають i про себе вихватити можливiсть контролювати та карати - а це можливiсть для корупцiї!
  У серединi владної вертикалi виникли складнi вiдносини мiж її гiлками. Справа у тому, що оцiнює дiяльнiсть пiдлеглого керiвник, а пiдлеглий отримує можливiсть iнтригувати проти свого керiвника, в надiї посiсти його мiсце. Iнтриги, кар"єризм та "пiдсиджування" це особливiсть такої системи влади. Для страховки вiд iнтриг пiдлеглих, владна вертикаль виробила так звану "керованiсть" -- це коли у керiвника на пiдлеглого є компрометуючий матерiал! I тепер, такий "керований" виконає навидь злочиннi накази керiвника!
   "Розумнi" пiдлеглi добре це розумiють, i тому прикладають всi зусилля, забезпечуючи керiвника таким компрометуючим матерiалом на самого себе - для них порушення законiв та моральних норм це вже необхiднiсть. Саме тому централiзована система наскрiзь злочинна! Об"єднана злочинами, як цегла в будинку об"єднана цементним розчином.
  А от як цю систему реформувати?? Як цього i вимагають в ЕС вiд України! Хоч хлопцi на Майданi вигнали Януковича i К№, так враз, за першою шеренгою "владної вертикалi", стала друга шеренга, а там вже i третя виглядає .... Як зламати сталiнську систему влади??
  Основою цiєї системи три стовпа i саме вони потребують докорiнного реформування:
  По перше, це Верховна Рада та всi мiсцевi ради, депутати там досить "керованi"! У Верховної Ради функцiя законоДАВЧОГО органу! Нi хто з виборцiв та i самi депутати не розумiють: нащо ДАВИТИ закони? Тому авторитет i рейтинг її мiзерний. Треба нагадати: iсторично роль парламенту - захист прав людини вiд свавiлля виконавчої королiвської влади. Король не був цим задоволений! Рiшенням парламенту йому вiдрiзали голову, що зробили i у Францiї при кiнцi 18 сторiччя!
  Обов"язок парламенту захист прав платникiв податкiв - ПРАВ I СВОБОД ЛЮДИНИ! Чого вимагає вiд влади статтi 3 Конституцiї України! Треба повернути Верховнiй Радi цей обов"язок! Захист прав саме вiд свавiлля саме державної влади! На жаль, поки що депутати не розумiють, що таке права людини i не знають як їх захищати! Це дуже велика проблема, яку треба негайно вирiшувати.
  Другий стовп системи: Судова система повнiсть централiзована, тому легко стає "керованою"! Та треба нагадати, ще з Римського права, у закону двi складовi: є дух закону - це забезпечення справедливостi! I є буква закону - додержання процесуальних норм! Хто може забезпечити справедливiсть в судовiй системi?? Тiльки iнститут присяжних - справедливiсть це їх обов"язок. I саме за це треба їм забезпечити високу платню. Тiльки присяжнi можуть забезпечити НЕЗАЛЕЖНIСТЬ СУДОВОЇ СИСТЕМИ! Зараз величезна проблема: це побудова iнституту присяжних!
  Третiй стовп системи - МВС (прокуратура мало чим, по сутi, вiдрiзняється вiд МВС), наскiльки вона "керована" не буду гадати - та поки що українське МВС не по функцiї, не по складу, не вiдрiзняється вiд сталiнського монстра - НКВС, i забезпечує право влади на свавiлля! Саме тому не змiна назвi, та змiна форми одягу, не змiнила сутi МВС. А от в демократичнiй системi, ми бачим незалежних шерифiв - незалежнi вiд центру, вони обираються громадянами i пiдзвiтнi тiльки їм.
  I це тiльки самий вершечок проблем реформування. Права людини, прописанi в першому та другому роздiлi Конституцiї України, зараз порушуються усiма рiвнями влади. I Президент поки що не звертає на це своєї уваги, а це ж його конституцiйний обов"язок!
  
  Директор НIСтА
 Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"